Algemene voorwaarden

NLP in Delft- de eerste verdieping

De eerste verdieping

Achterom 78 2611 PS Delft
T: 015 – 21 25 125
E: info@1e-verdieping.nl
W: www.1e-verdieping.nl
K.v.K: 64929930
BTW-nr: NL855908270B01
Rabobank: NL82 RABO 0133 1266 17

 

Algemene voorwaarden De eerste verdieping

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot het verrichten en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van coaching, trainingen en workshops. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de offertes, de daarop volgende overeenkomsten en de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig, voor zover deze schriftelijk door De eerste verdieping zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders is overeengekomen.

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven voor een opleiding of training kan via de website van De eerste verdieping, per email of door toezending per post van het inschrijfformulier. Wanneer de aanmelding door De eerste verdieping ontvangen is, wordt een bevestiging van de inschrijving toegezonden en een factuur. Het factuurbedrag dient uiterlijk drie weken voor aanvang van de training op de bankrekening van De eerste verdieping te zijn bijgeschreven tenzij andere afspraken daarover gemaakt zijn. Wanneer een deelnemer zich bij De eerste verdieping inschrijft voor een opleiding of training dan is er de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen van toepassing.

 

Afspraken en kosten

individuele coaching

Individuele coaching start altijd met een kennismakingsgesprek. Door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier wordt een coachrelatie geacht te zijn aangegaan. Coaching wordt tegen het geldende uurtarief achteraf gefactureerd. Bij afzegging van de afspraak minder dan 24 uur voor de afspraak zal de sessie alsnog in rekening worden gebracht. Betaling kan plaatsvinden op de volgende wijze: contant, waarbij een bewijs van betaling wordt afgegeven of door overmaking na het toesturen van een nota met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet betalen wordt een herinnering gestuurd. Als deze niet resulteert in betaling binnen twee weken worden incassokosten in rekening gebracht.

Optie op opleiding

Het is altijd mogelijk een optie tot deelname te nemen op een opleiding. De eerste verdieping belt dan uiterlijk drie weken voor aanvang van de opleiding of zoveel eerder als het maximum aantal deelnemers is bereikt om te horen of de deelnemer definitief mee wil doen.

Wachtlijst voor opleidingen

Is op het moment van inschrijving een opleiding vol, dan kunnen we de deelnemer op de wachtlijst zetten. Mocht er een plaats vrijkomen, dan wordt die plaats toegewezen aan degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Annulering van opleiding

Bij annulering binnen vier weken voor aanvang, is de helft van het totale cursusgeld of de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang, of bij opzegging tijdens de opleiding, of indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen, wordt het totaalbedrag volledig in rekening gebracht en dient dit in zijn geheel te worden voldaan, ongeacht of de training daadwerkelijk en/of tot het eind toe wordt gevolgd. Alle hiervoor genoemde opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden. De deelnemer/betalingsplichtige dient zich er daarbij van te vergewissen dat de opzegging van de inschrijving daadwerkelijk door De eerste verdieping is ontvangen. In geval van annulering wordt het eventueel te retourneren bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort. De eerste verdieping kan tot een week voor aanvang van een opleiding of training beslissen een opleiding of training niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen onvoldoende is, dan wel indien zich een andere dringende reden voordoet om over te gaan tot annulering.
In geval van annulering door De eerste verdieping ontvangen de deelnemers onmiddellijk bericht en wordt het eventueel al overgemaakte bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort.

Aanpassing

kosten De eerste verdieping behoudt zich het recht voor de coachingstarieven en de opleidings- of trainingskosten aan te passen indien door maatregelen van overheidswege bedoelde kosten met belastingen of (extra) heffingen dienen te worden verhoogd.

Incasso

Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/betalingsplichtige rente verschuldigd van 1% per maand. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden is de deelnemer en/of betalingsplichtige tevens incassokosten verschuldigd, ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag. Deze incassokosten worden verhoogd met de werkelijke incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten indien en voor zover die het hiervoor bedoelde bedrag te boven gaan. Indien een ander dan de deelnemer de betalingsverplichting op zich heeft genomen en deze betalingsplichtige zijn of haar verplichting niet nakomt dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de deelnemer.

Klachtenregeling

Op de opleidingen is het klachtenreglement van de NVNLP van toepassing.