Algemene voorwaarden De eerste verdieping

De eerste verdieping

Achterom 78
2611 PS Delft

Dorpsstraat 7
2712 AB Zoetermeer

T: 079 – 2033 400 
E: info@1e-verdieping.nl
W: www.1e-verdieping.nl
KVK: 64929930
BTW-nr: NL855908270B01
IBAN: NL82RABO0133126617

Algemene voorwaarden De eerste verdieping

De eerste verdieping is onderdeel van LSR BV.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot het verrichten en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van coaching, trainingen en workshops. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de offertes, de daarop volgende overeenkomsten en de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig, voor zover deze schriftelijk door De eerste verdieping zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders is overeengekomen.

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven voor een opleiding of training kan via het inschrijfformulier van de website van De eerste verdieping of per email. Wanneer de aanmelding door De eerste verdieping ontvangen is, wordt een bevestiging van de inschrijving toegezonden en een factuur. Het factuurbedrag dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de training op de bankrekening van De eerste verdieping te zijn bijgeschreven tenzij andere afspraken daarover gemaakt zijn. 

Afspraken en kosten individuele coaching

Individuele coaching start altijd met een kennismakingsgesprek. Door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier wordt een coachrelatie geacht te zijn aangegaan. Coaching wordt tegen het geldende uurtarief achteraf gefactureerd. Bij afzegging van de afspraak minder dan 24 uur voor de afspraak zal de sessie alsnog in rekening worden gebracht. Betaling kan plaatsvinden op de volgende wijzen: contant/pin/online betalen, waarbij een bewijs van betaling wordt afgegeven of door overmaking na het toesturen van een nota met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet betalen wordt een herinnering gestuurd. Als deze niet resulteert in betaling binnen twee weken worden incassokosten in rekening gebracht.

Optie op opleiding

Het is altijd mogelijk een optie tot deelname te nemen op een opleiding. Met een optie reserveren wij een plek. De deelnemer kan deze optie zelf omzetten tot een definitieve inschrijving. Zodra de opleiding volloopt, neemt De eerste verdieping contact op met de deelnemer om te horen of de deelnemer definitief wil inschrijven of de optie wil laten vervallen.

Annulering van opleiding

Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is de helft van het totale cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang, bij opzegging tijdens de opleiding of indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen, wordt het totaalbedrag volledig in rekening gebracht en dient dit in zijn geheel te worden voldaan, ongeacht of de training daadwerkelijk en/of tot het eind toe wordt gevolgd. Alle hiervoor genoemde opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden. De deelnemer/betalingsplichtige dient zich er daarbij van te vergewissen dat de opzegging van de inschrijving daadwerkelijk door De eerste verdieping is ontvangen. In geval van annulering wordt het eventueel te retourneren bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort. De eerste verdieping kan tot een week voor aanvang van een opleiding of training beslissen een opleiding of training niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen onvoldoende is, dan wel indien zich een andere dringende reden voordoet om over te gaan tot annulering. In geval van annulering door De eerste verdieping ontvangen de deelnemers onmiddellijk bericht en wordt het eventueel al overgemaakte bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort.

Tussentijdse beëindiging opleiding

Bij het tussentijds beëindigen van de opleiding bestaat er geen recht op restitutie, noch vervallen betalingsverplichtingen van eventuele nog openstaande termijnen. Gedeeltelijke terugbetaling, ontheffing van de betalingsverplichting of het verstrekken van een voucher naar rato van de resterende opleidingsdagen kan alleen op coulancebasis en dit ter beoordeling van De eerste verdieping toegekend worden bij ernstige calamiteiten, bijvoorbeeld ernstige ziekte.

Aanpassing kosten

De eerste verdieping behoudt zich het recht voor de coachingstarieven en de opleidings- of trainingskosten aan te passen indien door maatregelen van overheidswege bedoelde kosten met belastingen of (extra) heffingen dienen te worden verhoogd.

Incasso

Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/betalingsplichtige rente verschuldigd van 1% per maand. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden is de deelnemer en/of betalingsplichtige tevens incassokosten verschuldigd, ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag. Deze incassokosten worden verhoogd met de werkelijke incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten indien en voor zover die het hiervoor bedoelde bedrag te boven gaan. Indien een ander dan de deelnemer de betalingsverplichting op zich heeft genomen en deze betalingsplichtige zijn of haar verplichting niet nakomt, dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de deelnemer.

Klachtenregeling

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Wanneer mondeling contact niet leidt tot het naar tevredenheid oplossen van een klacht kan deze schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat (t.a.v. Selene de Jong). Na ontvangst streven wij naar beantwoording binnen 14 dagen. De maximale termijn van afhandeling is gesteld op 6 weken. Indien noodzakelijk kan deze (gemotiveerd en in overleg) worden uitgebreid. Klachten worden geregistreerd en gedurende maximaal een jaar na afhandeling bewaard.

Mocht de afhandeling van de klacht niet naar wens zijn verlopen dan kunt u zich wenden tot de Nederlandse Vereniging Voor NLP (NVNLP).

NVNLP
Postbus 133
3480DC Harmelen
0348 – 44 65 50
www.nvnlp.nl / info@nvnlp.nl

Het oordeel van de NVNLP is bindend en wordt door De eerste verdieping snel geïmplementeerd.

Privacy

De eerste verdieping gaat vertrouwelijk en conform Europese wetgeving om met persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacy Protocol en cookie statement.